Bendrosios nuostatos

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Flos Veris”, jos filialai ir atstovybės. UAB „Flos Veris” kontaktiniai duomenys skelbiami www.flosveris.lt . UAB „Flos Veris” paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: info@flosveris.lt

2. UAB „Flos Veris” surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi UAB „Flos Veris” darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

3. Asmens duomenų tvarkymui UAB „Flos Veris” gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie UAB „Flos Veris” vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais UAB „Flos Veris” imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi UAB „Flos Veris” nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat UAB „Flos Veris” užtikrins, kad minėti asmenys bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

4. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kitos su Jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai Jums naudojantis UAB „Flos Veris” paslaugomis. Todėl rekomenduojama išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas prieš pradedant naudotis mūsų paslaugomis.

5. UAB „Flos Veris” gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

6. Jūs galite lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite atsidaryti paskyrą sistemoje ir (ar) naudotis kitomis siūlomomis paslaugomis, mes prašysime Jūsų pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis ir atlikti nustatytas tapatybės nustatymo procedūras.

7. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje, turite pareigą kaskart įsitikinti, jog esate susipažinęs(-usi) su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma jūsų apsilankymo šiame tinklalapyje momentu.

 

Duomenų tvarkymo tikslai, teikėjai, terminai, gavėjai

8. Pagrindinis tikslas, dėl kurio mes renkame jūsų asmens duomenis, yra UAB „Flos Veris” paslaugų teikimas ir produktų pardavimas klientams.

9. Tikslas - kliento informavimas apie paslaugas. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pranešti klientui apie UAB „Flos Veris” teikiamas paslaugas, jų kainas, specifiką, sąskaitų faktūrų siuntimui, paslaugų ar prekių užsakymo informacijos siuntimui, UAB „Flos Veris” sisteminių ir kitų su teikiamomis paslaugomis susijusių pranešimų siuntimui.

9.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, vardas ir      pavardė, gyvenamosios vietos adresas.

9.2. Asmens duomenų subjektas patvirtina, kad jis supranta, jog tokie informavimo pranešimai yra būtini vykdant su klientu sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį ir (ar) jos priedus, ir jie nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

9.3. Duomenų saugojimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po dalykinių santykių su klientu pabaigos.

9.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.

9.5. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu kitiems asmenims neteikiami.

 

Tiesioginė rinkodara

10.Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pateikti klientui pasiūlymus apie UAB „Flos Veris” teikiamas paslaugas ir produktus.

10.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

10.2. Jūs patvirtinate, kad esate informuotas (-a) apie tai, jog aukščiau nurodyti Jūsų duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu bei tai, kad turite teisę nesutikti ir atsisakyti savo asmens duomenų naudojimo tokiu tikslu bet kuriuo metu, raštu informuodamas UAB „Flos Veris” apie nesutikimą ar atsisakymą el. paštu info@flosveris.lt Pranešime privalo būti nurodytas asmens duomenų subjekto vardas, pavardė ir el. pašto adresas.

10.3. Duomenų saugojimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po dalykinių santykių su klientu pabaigos arba iki kliento nesutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu pareiškimo dienos.

10.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.

10.5. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu gali būti perduodami paieškos ar socialinių tinklų sistemoms (galimybė atsisakyti duomenų tvarkymo užtikrinama šių sistemų tinklapiuose). Kitiems asmenims duomenys neteikiami.

11. Visi pirmiau nurodytais tikslais surinkti Jūsų asmens duomenys, išskyrus vardą, pavardę  ir tikslų gyvenamosios vietos adresą, gali būti tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės apimtį nebūtų galima identifikuoti konkrečių duomenų subjektų tapatybės. Jūsų asmens duomenų rinkimas statistinės analizės tikslais yra grindžiamas teisėtais interesais analizuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą.

Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą UAB „Flos Veris”. Tačiau UAB „Flos Veris” gali toliau tvarkyti duomenis statistikos tikslais, jeigu įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

12. Šioje Politikoje nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys nėra tvarkomi jokiu su šiais teisėtais tikslais ar teisės aktų reikalavimais nesuderinamu būdu.

13. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais (pvz. kartu su Jūsų vykdomu mokėjimo pervedimu perduodama būtina informacija).

14. Jūs sutinkate, kad aukščiau minėti Jūsų duomenys būtų teikiami ir gaunami per UAB „Flos Veris” ar jo paskirto įgalioto atstovo naudojamą programinį įrankį bei kitomis priemonėmis, kitus trečiuosius asmenis, su kuriais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka UAB „Flos Veris” yra sudaręs asmens duomenų tvarkymo sutartis.

 

Profiliavimas

15. Tiesioginės rinkodaros bei statistinės analizės tikslu, profiliavimas gali būti vykdomas pasinaudojant Piwik, Google, Facebook ar kt. analitikos įrankiais.

 

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

16. Nepilnametis asmuo iki 14 (keturiolikos) metų, siekdamas naudoti UAB „Flos Veris” paslaugomis, privalo pateikti savo atstovo (tėvo, motinos, globėjo(-os)) rašytinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

 

Slapukų politika

17. Šiame tinklalapyje UAB „Flos Veris” gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Kliento įrenginyje. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens įrenginyje identifikavimui, jie yra skirti svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat analizės tikslais, palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos.

18. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų UAB „Flos Veris” stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklalapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti UAB „Flos Veris” teikiamas paslaugas.

19. Tinklalapyje besilankantis asmuo toliau naršydamas šioje svetainėje ir nekeisdamas esamų nustatymų sutinka, kad būtų naudojami slapukai.

20. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.

21. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:
Informacija apie slapukus mūsų svetainėje.  Informaciją slapukų pagalba šioje interneto svetainėje renka UAB „Flos veris” įmonės kodas 133402363  turinti savo būstinę adresu Savanorių pr. 339a, LT-50120 Kaunas (toliau – mes).

Atidarydami mūsų interneto svetainę ir iššokusiame laukelyje paspausdami mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje tokiu būdu, koks yra aprašytas Jūsų naršyklėje. Skirtingų rūšių slapukų naudojimas yra aprašytas šioje politikoje. Jeigu nenorite, kad slapukai, prijunti prie mūsų svetainės, būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje, galite slapukus bet kada užblokuoti ar išvalyti naudodamiesi naudojamos naršyklės nustatymais. Informuojame, kad be slapukų negalėsite naudotis daugeliu mūsų svetainės privalumų, pagerinančių svetainės funkcionalumą. Negana to, be slapukų kai kurios svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti.

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, galite atšaukti duotą sutikimą naudoti slapukus įjungdami savo naršyklės funkciją, leidžiančią atmesti bet kokius pasiūlymus išsaugoti bet kokius slapukus. Šiuos nustatymus savo naršyklėje galite rasti nustatymų ar pirmenybių meniu.

Žemiau rasite naudingų nuorodų:
Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647Firefox:http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=CookiesInternet Explorer:http://support.microsoft.combei įrašykite „cookies” paieškos langelyjeSafari:http://www.apple.com/support/bei įrašykite „cookies” paieškos langelyjeJūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos mes, gavę naudojant slapukus, tvarkome. Taip pat Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis.

Slapukų rūšys

Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai, kad galėtumėte geriau suprasti mūsų naudojamus slapukus ir dėl ko jie naudojami.

Seanso slapukai

Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo.

Pirmosios šalies slapukai

Pirmosios šalies slapukai yra valdomi UAB „Flos veris” įmonės kodas 133402363  turinti savo būstinę adresu Savanorių pr. 339a, LT-50120 Kaunas

Trečiųjų šalių slapukai

Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso UAB „Flos veris”. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, mūsų svetainės naršymo metu yra „Google Analytics“ slapukai, skirti stebėti svetainę. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudoja interneto puslapį. Mes naudojame tokią informaciją ruošti ataskaitas, gerinti mūsų svetainės kokybę. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Norėdami gauti daugiau informacijos, galite aplankyti: http://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.

IDE ilgalaikis 16 mėn Trečiųjų šalių slapukas. Vienas iš pagrindinių ne „Google“ svetainėse naudojamų reklamavimo slapukų. Naršyklėse šio slapuko domenas yra doubleclick.net. Daunojamas pateikti atualesniems skelbimams.
__utma ilgalaikis 24 mėn Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)
__utmb trumpalaikis 30 min Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)
__utmc trumpalaikis iki sesijos pabaigos Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)
__utmt_UA-39881673-1 trumpalaikis 10 min Used to throttle request rate.
__utmv ilgailaikis 24 men Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)
_utmz ilgalaikis 6 mėn Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką)
PHPSESSID trumpalaikis iki sesijos pabaigos Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas.
currency trumpalaikis 24 val Valiutos pasirinkimo slapukas. Saugo informaciją apie pasirinktą valiutą.
language trumpalaikis 24val Kalbos pasrinikimo slapukas.Saugo informaciją apie pasirinktą kalba.
act trumpalaikis iki naršymo sesijos pabaigos Facebook slapukas naudojamas laiko žymei issaugoti.
c_user ilgalaikis 12 men Facebook slapukas naudojams vartotojų profiliavimui. Saugo informacija apie vartotojo Facebook ID
datr ilgalaikis 24 men Facebook slapukas naudojams vartotojų profiliavimui. Saugo informacija apie vartotojo Facebook ID
dpr ilgalaikis 3 mėn Facebook slapukas naudojams vartotojų profiliavimui. Saugo informacija apie vartotojo Facebook ID
fr ilgailaikis 6 mėn Facebook slapukas naudojams vartotojų profiliavimui. Saugo informacija apie vartotojo Facebook ID
presence trumpalaikis iki naršymo sesijos pabaigos Facebook slapukas naudojams vartotojų aktyvumui stebėti prisijungus
sb ilgailaikis 24 men Facebook slapukas naudojams sesijos numeracijai kaupti
xs ilgailaikis 12 men Facebook slapukas naudojams sesijos numeracijai kaupti

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti: http://www.allaboutcookies.org

Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu info@flosveris.lt arba kitais šioje svetainėje nurodytais būdais.

Jūsų teisė susipažinti su asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą.

22. Jūs turite šias teises:

22.1. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS: gauti informaciją apie tai, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir jei taip, susipažinti tvarkomais Jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš UAB „Flos Veris” savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. UAB „Flos Veris” gavus Jūsų prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateiks raštu prašomus duomenis arba nurodys atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

22.2. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS: jei UAB „Flos Veris” tvarkomi Jūsų duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreiptis į UAB „Flos Veris” raštu ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis, pateikdamas prašymą.

22.3. TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM: prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti UAB „Flos Veris” asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, UAB „Flos Veris” išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

22.4. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ: reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

22.5. TEISĖ NESUTIKTI: teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

22.6. dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

22.7. dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į asmens duomenų valdytoją ir (ar) duomenų apsaugos pareigūną.

22.8. kitas teisės aktų nustatytas teises.

23. Prašymą dėl susipažinimo, pataisymų ar nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: info@flosveris.lt. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę bei pridėti asmens dokumentą arba prašymą pasirašyti elektroniniu parašu.

Trečiųjų asmenų tinklalapiai

24. UAB „Flos Veris” nėra atsakinga už Kliento privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Klientas pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. UAB „Flos Veris” rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne UAB „Flos Veris” priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

Informacijos saugumo užtikrinimas

25. UAB „Flos Veris” tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo UAB „Flos Veris” naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Baigiamosios nuostatos

26. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.

27. Šiose Privatumo politikos nuostatose sąvoka „šis tinklapis“ yra nuoroda į www.flosveris.lt